Let op! Om de actuele prijzen te zien en producten te bestellen dient u ingelogd te zijn.
x

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Oomen-Schijndel bv (hierna te noemen Oomen-Schijndel),
gevestigd te Schijndel, voor verkopen via de Internetsite/Webshop www.oomen-schijndel.nl

Versie geldig vanaf 01-01-2013.

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Oomen-
Schijndel welke tot stand komen via de Webshop www.Oomen-Schijndel.nl. De voorwaarden
zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite/webshop van Oomen-
Schijndel. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en
betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Oomen-Schijndel behoud zich het recht voor haar
leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke
voorwaarden of bedingen van derden niet door Oomen-Schijndel erkend.

1.4 Oomen-Schijndel garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst
en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Oomen-Schijndel bestellingen
tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op
voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling
kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1
maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling
zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van Oomen-Schijndel zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan
zodra de door Oomen-Schijndel geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden.
Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van
acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen
kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke
maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen
doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen
van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en exclusief het geldende Btw tarief, momenteel
zijnde 21% BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op
Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen
binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn
begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van
deze termijn de geleverde zaken niet aan Oomen-Schijndel heeft teruggezonden, is de koop
een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de
termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Oomen-Schijndel. De
afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door
middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in
de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat
verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze
beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met
inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Oomen-Schijndel er zorg voor
dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag
inclusief de berekende verzendkosten, aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden
van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de
geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten, zoals
telefoonabonnementen van de door Oomen-Schijndel aangeboden (mobiele)
netwerkoperators. Op laatst genoemde diensten, waarbij Oomen-Schijndel slechts als
tussenpersoon c.q. agent optreedt, zullen de algemene voorwaarden van bedoelde
netwerkoperators van toepassing zijn.

4.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
· diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de
termijn van zeven werkdagen
· goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële
markt, waarop de leverancier geen invloed heeft. (bv metalen: zink, koper, lood)
· goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld
maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
· voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden,
bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
· audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling
heeft verbroken
· de levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen en loterijen

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Oomen-Schijndel, dan worden uw gegevens opgenomen
in het klantenbestand van Oomen-Schijndel. Oomen-Schijndel houdt zich aan de Wet
Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

5.2 Oomen-Schijndel respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt
zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 Oomen-Schijndel maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing
bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie

6.1 Oomen-Schijndel garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen
van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de
koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie
van het aan u geleverde product.

6.2 De garantietermijn van Oomen-Schijndel komt overeen met de fabrieksgarantietermijn.
Oomen-Schijndel is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van
de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen
t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren.
Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de
afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Oomen-Schijndel ) deze gebreken
onmiddellijk schriftelijk te melden aan Oomen-Schijndel . Eventuele gebreken of verkeerd
geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan
Oomen-Schijndel schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te
geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie)
en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging
ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van
gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer door Oomen-Schijndel gegrond worden bevonden, zal
Oomen-Schijndel naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de
afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de
aansprakelijkheid van Oomen-Schijndel en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds
beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van
Oomen-Schijndel ) tot het maximale in het desbetreffende geval door de
aansprakelijkheidsverzekering van Oomen-Schijndel gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid
van Oomen-Schijndel voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede
begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte
schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5 Oomen-Schijndel is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee
gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Oomen-Schijndel in
gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door
derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale
omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd
met de aanwijzingen van Oomen-Schijndel en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn
behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die
de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de
toegepaste materialen;

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Oomen-Schijndel
zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die
aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Oomen-Schijndel slechts nadat deze uitdrukkelijk en
schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van Oomen-Schijndel gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 Oomen-Schijndel kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had
behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke
vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien
schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen Oomen-Schijndel en een klant komt tot stand nadat een
bestelling opdracht door Oomen-Schijndel op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 Oomen-Schijndel behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen
of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de
verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten,
afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Oomen-Schijndel
gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot
schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht

10.1 Oomen-Schijndel is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet
kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid,
welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie
door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in
e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie,
vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer,
nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Oomen-Schijndel alsmede van
hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden
uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 Oomen-Schijndel behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar
verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk
te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd
dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Oomen-Schijndel gehouden enige boete of
schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien Oomen-Schijndel bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar
verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij
gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de
afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt
echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Oomen-Schijndel is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere
objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de
aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door Oomen-Schijndel aan de afnemer verkochte en geleverde zaken
blijft bij Oomen-Schijndel zolang de afnemer de vorderingen van Oomen-Schijndel uit hoofde
van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan,
zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige
overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Oomen-
Schijndel wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft
voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander
zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2 De door Oomen-Schijndel geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud
vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht
en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te
verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Oomen-
Schijndel of een door Oomen-Schijndel aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin
Oomen-Schijndel haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar
eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel
rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Oomen-Schijndel zo
snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te
verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen
diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Oomen-
Schijndel.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Oomen-Schijndel en koper,
welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen
het arrondissement Den Bosch kennis, tenzij Oomen-Schijndel er de voorkeur aan geeft het
verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met
uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.